Norske sprøyterom bryter med FNs narkotika konvensjon

Det er flertall på Stortinget for å innføre en forsøksordning med sprøyterom. Ifølge leder i sosialkomiteen, John I. Alvheim fra Fremskrittspartiet, ligger det an til etablering av sprøyterom i 2003 i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Drammen.

Ifølge organisasjonen av europeiske byer mot narkotika, ECAD, vil opprettelse av sprøyterom bety et markant brudd med FNs konvensjon mot narkotika. European Cities Against Drugs, ECAD, er strengt imot opprettelse av sprøyterom. – Dette har vi diskutert flere ganger. ECAD har ingen utestengelsesparagraf, så de norske byene vil fortsatt kunne være medlemmer, men det er helt klart at den nye norske liberaliseringspolitikken vil vekke internasjonale reaksjoner, sier direktør for ECAD, Tomas Hallberg, ved ECADs hovedkontor i Stockholm. Styret i ECAD anser opprettelse av sprøyterom for å bygge på et helt forkastelig menneskesyn. Det er dessuten helt åpenbart at en slik politikk fra norsk side bryter direkte med FNs arbeid mot narkotika, representert ved konvensjoner og kontrollorganet INCB. Ifølge Hallberg er den politiske dreiningen mot økt samfunnsmessig tilrettelegging for narkotikamisbruk i kontrollerte former et resultat av synsing og ikke kunnskap. Han viser til at forskjellige politiske grupper konkluderer med økt liberalisering med forskjellige argumenter. Noen er mest opptatt av å fjerne de synlige misbrukermiljøene og å redusere kriminalitet som følge av narkotikamisbruk. Andre er opptatt av misbrukerens verdighet, og har dette som motivasjon for økt tilrettelegging av misbruk i kontrollerte former. – Begge deler er like galt, mener Hallberg. – Man høyner ikke menneskeverdet ved å legge til rette for at folk kan injisere gift i kroppen sin. Man senker menneskeverdet. Som humanist står jeg uten ord for den utviklingen dere nå legger opp til i Norge, sier ECAD-direktøren.

Tomas Hallberg avviser at det finnes dokumentasjon på at tiltak av typen offentlige sprøyterom reduserer narkotikaproblemet, eller helseproblemene for misbrukerne. Etter Hallbergs oppfatning er grunnmotivet bak beslutninger av denne typen å fjerne rusmisbrukerne fra det synlige gatebildet. Han tror ikke Norge vil oppnå de positive effekter man hevder vil komme av sprøyterom. Tvert imot vil den samfunnsmessige aksepten dette innebærer av narkotikabruk øke risikoen for flere stoffmisbrukere i Norge. – Norske politikere burde ikke la seg lede av synsing og mediepress som ikke er basert på kunnskap. Vi vet faktisk hva som reduserer narkotikamisbruk. Effektivt politi og kontroll har virkning. Politiet må settes inn direkte på markedsplassene der omsetningen og misbruket foregår. Sørg for å stenge markedet og de åpne arenaene for misbruk og omsetning. Dette handler ikke om manglende respekt for misbrukeren, men et ønske om å ivareta menneskeverdet ved å komme narkotikaproblemet mest mulig effektivt til livs, hevder Hallberg. Han kobler antall overdosedødsfall direkte sammen med antall narkomane, og ikke manglende tilrettelegging for bruk i kontrollerte omgivelser. Dersom Norge virkelig ønsker å komme overdoseproblemet til livs, må vi redusere antall misbrukere, mener han. En rapport fra Nordisk Ministerråd i 2001 konkluderte med at Norge har tre til fire ganger så mange heroinmisbrukere som Sverige, sett i forhold til innbyggertall. Ifølge Hallberg henger dette sammen med en langt mer restriktiv narkotikapolitikk i Sverige enn det Norge har ført.

– Jeg snakker ikke om lengden på narkotikastraffene, men om viljen til å bryte opp arenaene der misbruket skjer og omsetningen foregår. I Stockholm ville vi aldri akseptert at omsetning og misbruk av narkotika kan skje åpenlyst på gater og i parker, eller på festarrangementer slik det skjer for eksempel i Oslo. Spør dere selv hvorfor Island har så gode resultater i å redusere misbruket: De har doblet politiinnsatsen på dette feltet. Sprøyterom og utdeling av sprøyter har vært uaktuell politikk i Sverige og på Island, sier Tomas Hallberg.

Når han så åpenhjertig og direkte reagerer på meldingene om Stortingsflertallet for sprøyterom, henger det sammen med at han ikke hadde hørt nyhetene fra Norge før Maritastiftelsen ringte og ba om en kommentar. Hallberg og ECAD har fulgt den norske debatten om sprøyterom gjennom lengre tid, men han hadde ikke ventet at forslaget skulle samle flertall i Stortinget.

Hallberg understreker at ECAD fungerer som et FN i miniatyr. Det betyr at man har interne diskusjoner, men er uten sanksjonsmuligheter overfor land og byer som setter seg ut over de vedtatte retningslinjene.

Maritastiftelsen, som arbeider med forebygging mot narkotikamisbruk blant ungdom i skoler, forsvaret og foreninger, er også sterkt skeptiske til de nye signalene fra norske politikere. Maritastiftelsen frykter at sprøyterom vil øke tilgjengeligheten på stoff, og dermed bidra til flere misbrukere. – Ved å åpne for sprøyterom sender Stortinget signal til misbrukerne om at samfunnet ikke har tro på at forandring er mulig. Misbrukerne trenger å høre det motsatte budskapet, sier Leiv Holstad, daglig leder i Maritastiftelsen.

Forfatter: Leiv

Gift med Evalena 4 barn: Malin, André, Line og Rikke 6 barnebarn: Alfred, Daniel, Julia, Aleksander, Even, Pål Grunnlegger og generalsekretær for Maritastiftelsen www.marita.no

Legg igjen en kommentar